فهرست محصولات بر اساس برند zemic

لودسل حسگری است که نیروی جرم، گشتاور و ... را اندازه گیری می کند و انتقال دهنده ی تغییرات وزن براساس تغییرات ولتاژ به نشاندهنده الکترونیکی می باشد.